Η Κουφόπουλος Ο.Ε. κατασκευάζει ψυκτικούς θαλάμους για τη συντήρηση νωπών – κατεψυγμένων προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων.

Υπηρεσίες:
  • Ολοκληρωμένα έργα βιομηχανικών χώρων παραγωγής μεταποίησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης προϊόντων
  • Μελέτη
  • Σχεδίαση
  • Κατασκευή Βιομηχανικών χώρων
  • Βιομηχανικά ψυγεία κατάψυξης, συντήρησης
  • Τούνελ κατάψυξης –40c
  • Θερμομόνωση και υγρομόνωση δαπέδου ψυκτικών θαλάμων
  • Ψυκτική εγκατάσταση
  • Μηχανολογική εγκατάσταση (υποσταθμός, H/Z, πίνακες κίνησης και φωτισμού δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων κ.λ.π.)
  • Κέντρο ελέγχου εγκατάστασης: έλεγχος και καταγραφή θερμοκρασίας, υγρασίας, λειτουργίας εγκατάστασης

Προδιαγραφές Χάλυβα

Έλασμα: συμφώνα με EN 10142/91 ποιότητας FEPo 2G
Μέγιστη αντοχή: 500N/mm2
Γαλβάνισμα: Εν θερμώ με τη μέθοδο SENDZIMIR βάρους 275gr/m2, EN 10142, DIN 17162.
Πάχος ελασμάτων: 0,50mm standard, άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας.
Βάση ελασμάτων: πολυεστερική (super polyester) πάχους 25-35 μικρών συμφώνα με EN 10169-1

Προδιαγραφές Πολυουρεθάνης

Κατηγορία αφρού: Β3 (αυτοσβενύμενος) σύμφωνα με DIN 4102
Πυκνότητα αφρού: +40 kgr/m3 με ποσοστό κλειστών κυψελίδων 95%
Συντελεστής θερμ. αγωγιμότητας (λ): 0,021Kcal/m2h2C
Συμπιεστική δύναμη: 2 Kgr/cm2
Τάση εφελκυσμού: 1,7 Kgr/cm2
Διατμητική τάση: 1,4 Kgr/cm2